Bijzondere Noden
Doneer ook!

Christus’ hulp en trouw in de vervolging

Christus’ hulp en trouw in de vervolging

Verdrukking en vervolging…. als we de verhalen die we daarover horen op ons in laten werken, duizelt het ons. Maar in de verdrukking leert de Heere grote lessen. In drie artikelen gaan we – gespiegeld aan de Schrift – zien wat de Heere Zijn Kerk leert in de verdrukking en wat onze roeping is met betrekking tot de vervolgde kerk.

Een kerkgebouw dat één zondag dienst doet

Zondag 10 augustus 2013. De presbyteriaanse gemeente ergens in een stad in Egypte is blij. Na zes jaar bouwen is het kerkgebouw helemaal klaar. Peter- nog een jonge knul – is ook blij. Hij mag vandaag Gods Woord horen in Zijn huis dat nu helemaal toebereid voor Zijn dienst.

Woensdag 13 augustus. De wekenlange patstelling tussen het Egyptische leger en de moslimbroeders eindigt in een nederlaag voor de moslimbroeders. Mooie aanleiding voor hen om het land door te trekken en kerken in brand te steken. Ook Peters kerk moet het ontgelden en verandert in een vuurzee.

Zondag 17 augustus. Peter is boos en zó verdrietig. Zijn mooie, nieuwe plek om met de gemeente Gods stem te horen, is verbrand. Staande tussen de stinkende resten komt de gemeente bijeen, en vandaag zijn er velen gekomen. Peter merkt dat op en ineens ziet hij het: Gods kerk is niet het mooie gebouw, maar dat zijn de leden zélf. De boosheid ebt weg, de liefde van de Heere Jezus vervult zijn hart. Te midden van de puinhopen geeft de Heere licht en vrede in zijn hart. Later vertelt Peter hierover: ‘Uiterlijke kennis van de Schrift is wat anders dan leven in het geloof en dan innerlijke bevinding. Ik heb geleerd om degenen die onze kerk verbrand hebben te vergeven.’

“Niet het mooie gebouw, maar de leden zélf zijn Gods kerk.”

 

Lessen vandaag de dag

Het is één van de vele, vele verhalen van christenen die moeite en verdriet ervaren omwille van Gods Naam. Maar wat zien we hierin ook Gods macht en goedheid. In de verdrukking leert de Heere lessen. Dan leert de Heere dat Zijn hemels Koninkrijk meer waarde heeft dan aards goed, zelfs al is het des Heeren tempel. Dan leert de Heere om tegen onze natuur in, onze vijanden te vergeven. Schriftwoorden die we uiterlijk kunnen dromen, maakt Hij in de verdrukking tot levende zaken. In de verdrukking troost de Heere met Zichzelf. Met Zijn liefde, Zijn nabijheid en Zijn vrede. In de verdrukking maakt de Heere Zijn Woord wáár: Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid, bevinding, hoop en liefde werkt. Namelijk de bevinding van Christus’ hulp en trouw in zulke zwarigheden. Namelijk de liefde waarmee God ons in Christus Jezus liefheeft, die ons in de tijd van verdrukking het meest troost en versterkt. Romeinen 5:3-5 met Kanttekeningen. Dat de Heere getrouw en machtig is om dat te doen, zien we in Peter en in vele anderen die lijden om Zijn Naam.

Lessen in de Schrift

Wij zijn geneigd om verdrukte christenen met veel medelijden te bekijken. ‘Wat erg toch, wat ze allemaal moeten meemaken!’ En het ís ook erg. De pijn en het verdriet ís er en mag er ook zijn: ‘En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde maar van droefheid te zijn’ (Hebr. 12:11).

Toch is er ook een andere kant. Dat zagen we eigenlijk al in het voorgaande. Maar we zien het ook als we kijken naar wat Paulus of Petrus schrijven aan gemeenten die verdrukt en vervolgd worden. Ze gaan hen niet uitgebreid beklagen. Maar ze schrijven woorden om hen aan te sporen om standvastig te zijn. Ze wijzen aan dat het genade is en een verwaardiging om te lijden om Zijns Naams wil. Een reden om je over te verblijden. Ze wijzen op het genadeloon dat na dit leven wacht. ‘Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden’ (Fil. 1:29). ‘Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen’ (1 Petr. 4:13).

Dat is toch wel een andere manier van denken dan waartoe wij zo geneigd zijn. We mogen en moeten mede-lijden met de verdrukte kerk, maar laten we hen ook hoogachten om de verwaardiging en genade die de Heere hen schenkt. En we mogen wel vragen om óók al die grote lessen te mogen leren. Gods macht is niet beperkt tot de verdrukte christenen.

Mevr. L. Grandia
Werkgroep Vervolgde Kerk, deputaatschap Bijzondere Noden

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Want de liefde van Christus dringt ons

  Wat een spiegel houdt de vervolgde kerk ons voor... Lees deel 2 van de artikelenserie Vervolgde Kerk in de Saambinder.

  Lees verder
 • Verhalen

  Onze roeping voor de Vervolgde Kerk

  Hij mocht de Bijbel twee dagen lenen, maar wilde hem niet teruggeven... Lees deel 3 van de artikelenserie Vervolgde kerk in de Saambinder

  Lees verder