Bijzondere Noden
Doneer ook!

Diakenen

Diakenen: dragers van een erenaam

Wist u dat u een erenaam draagt? J.H. Donner schrijft in het 'Diaconaal Handboek' (geschreven in 1929 ten dienste van gereformeerde diaconieën) over een 'diaken': "Het is veeleer zijn eerenaam, want hij is een dienaar van Christus en zijn werk komt den armen broeders en zusters ten goede, die de Heiland in Zijn plaats ons naliet. Door dienen mag en moet heel zijn optreden bepaald zijn." Die dienende rol mogen we samen bekleden; u vooral in uw eigen omgeving in het binnenland, wij met name in het buitenland.

Handvatten

Als diaken krijgt u met allerhande vraagstukken te maken. Hoe kan diaconaat zo functioneren dat het tot eer van God is? En wat is de Bijbelse motivering voor het aanstellen van een diaconale taak binnen een gemeente? Ook wat praktischere vragen komen aan de orde: hoe moet u omgaan met de noden binnen uw gemeente? Hoe moet er een keuze gemaakt worden uit alle steunaanvragen van organisaties, die u als diaken toegestuurd krijgt? Samen met het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg wil Bijzondere Noden u als diaken helpen bij de bezinning op diaconaat en handvaten geven voor de praktijk.

Boekje
Vraag hier gratis het boekje 'Geroepen tot het diakenambt' aan. Dit boekje behandelt de Bijbelse opdracht tot diaconaat en praktische thema's rond het diakenambt.

Mailserie
Onze diakenmailreeks van zeven bezinnende mails geeft u inzicht in onderwerpen als het beoordelen van een hulpaanvraag, het opstellen van een collecterooster en het betrekken van de gemeente bij diaconaat. Meld u aan via www.bijzonderenoden.nl/diakenmailreeks.

Ondersteuning wereldwijde nood

In veel gemeenten wordt er regelmatig voor Bijzondere Noden gecollecteerd of wordt er een gift gegeven. Daardoor kunnen wij, namens de gemeenten in Nederland, hulp geven in nood.

Mogelijk wilt u deze collecte of gift bestemmen voor een specifiek doel. Op onze projectenpagina kunt u vinden voor welke projecten nog veel fondsen nodig zijn. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Het bankrekeningnummer voor het overmaken van collecten is: NL92 RABO 0322 4007 91 t.n.v. Bijzondere Noden.

Naast deze collecten op initiatief van de gemeente, informeert Bijzondere Noden de diaconieën zelf regelmatig over projecten. Als er een noodhulpactie wordt gestart, worden alle diaconieën daarover geïnformeerd.

Tevens wordt er jaarlijks (samen met ZGG) een bijdrage gevraagd voor het diaconale werk op de zendingsvelden. Ten slotte wordt jaarlijks gevraagd de collecte op eerste kerstdag te bestemmen voor de nood van onze naaste wereldwijd.

Verbondenheid tussen onze Nederlandse kerken en andere kerken wereldwijd kan leiden tot verrijking en versterking van elkaar. Wij ondersteunen kerken in het buitenland om zelf(standig) het diaconaat in hun gemeente op te pakken. Daarbij leren wij ook van hen. Zij bemoedigen ons door te delen in blijdschap en actuele ontwikkelingen.

Door middel van een gemeenteproject kunt u zich als kerkelijke gemeente verbinden met een gemeente in een ander werelddeel. Voor u als diaken is dit een manier om uw gemeenteleden direct te betrekken bij de diaconale hulp over de grens. Lees hier meer over de gemeenteprojecten.

Niet alleen voor u als diaken is het belangrijk om betrokken te zijn bij het diaconale werk, maar ook voor uw gemeenteleden! Vergeet u uw gemeenteleden niet te betrekken bij een collecte? Dat kan bijvoorbeeld door informatie over de collectebestemming in de kerkboden te zetten. Het is belangrijk dat gemeenteleden weten waar ze precies voor geven.

U kunt hiervoor natuurlijk gebruikmaken van projectinformatie en beeldmateriaal op onze website. Wij zijn graag bereid wat (extra) informatie aan te leveren. Om het collectedoel een plaats te geven in het gemeenschappelijk gebed, kunt u deze informatie ook doorgeven aan de voorgaande predikant.

Ondersteuning in uw gemeente

Vergeleken met de vele landen waar Bijzondere Noden actief is, is Nederland een welvarend land. Toch zijn er ook in Nederland mensen die te maken hebben met grote financiële problemen.

Vaak komt dit door (chronische) ziekte of werkeloosheid. De diaconie kan hulp bieden aan gemeenteleden in deze moeilijke situaties. Niet altijd heeft een diaconie voldoende draagkracht om de noodzakelijke hulp te bieden. In dat geval kunt u contact opnemen met Bijzondere Noden. Wij gaan samen met u en de hulpvrager in gesprek om te bekijken wat de problemen zijn en hoe wij daarbij kunnen helpen.

Evenals bij de hulp in het buitenland, is het voor binnenlandse hulp belangrijk om zorgvuldig te handelen en hulp te bieden die erop gericht is de hulpvragers weer zelfstandig te laten functioneren in de maatschappij. Daarom heeft Bijzondere Noden een 'beleid binnenlandse projecten' opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe wij helpen en aan welke voorwaarden de hulpvraag moet voldoen.

Lees het beleid binnenlandse hulpverlening