Bijzondere Noden
Doneer ook!

BN in de Bijbel

De bestaansgrond van Bijzondere Noden als kerkelijk deputaatschap is de Bijbel als Gods Woord. Hier kunt u een opsomming van teksten lezen die oproepen tot dienstbaarheid, en daarmee de diaconale opdracht voor de kerk zijn.

TekstUitleg
Spr. 13:7 Er is een, die zichzelven rijk maakt, en niet met al heeft, en een, die zichzelven arm maakt, en heeft veel goed. Eerlijkheid
Spr. 13:8Het rantsoen van ieders ziel is zijn rijkdom; maar de arme hoort het schelden niet. Als je rijk bent, loop je kans om bedreigd te worden, als je arm bent niet.
1 Kron. 29:14Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. Alles wat wij geven, is gegeven. Wij moeten dankbaar zijn om te kunnen geven.
Job 31:16-22 Zo ik den armen hun begeerte onthouden heb, of de ogen der weduwe laten versmachten;
En mijn bete alleen gegeten heb, zodat de wees daarvan niet gegeten heeft;
(Want van mijn jonkheid af is hij bij mij opgetogen, als bij een vader, en van mijner moeders buik af heb ik haar geleid;)
Zo ik iemand heb zien omkomen, omdat hij zonder kleding was, en dat de nooddruftige geen deksel had;
Zo zijn lenden mij niet gezegend hebben, toen hij van de vellen mijner lammeren verwarmd werd;
Zo ik mijn hand tegen den wees bewogen heb, omdat ik in de poort mijn hulp zag;
Mijn schouder valle van het schouderbeen, en mijn arm breke van zijn pijp af!
We zijn onze armen niet waard om te hebben als we er onze behoeftige naaste niet mee helpen.
Amos 8:4-7Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! en dat om te vernielen de ellendigen des lands;
Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weegschalen;
Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en den nooddruftige om een paar schoenen; dan zullen wij het kaf van het koren verkopen.
De HEERE heeft gezworen bij Jakobs heerlijkheid: Zo Ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten!
Onrecht: in hoeverre delen we onze rijkdom met armen? De Heere oordeelt over onrecht.
Psalm 113De Heere verhoogt de allerarmsten
Spr. 28:6Beter arm en oprecht dan rijk en verkeerd
1 Joh. 3:17Als we onze lijdende naasten negeren, is de liefde van God niet in ons
Pred. 11:1-2Geef (veel) aan de armen, er kan een tijd komen dat je het zelf nodig hebt
Deut. 15:7-11Geef de arme medemens niet maar een klein beetje, maar geef hem genoeg
Doet recht den arme en den wees, rechtvaardigt den verdrukte en den arme. Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
Spr. 30:8-9 …armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels;
Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste
Een gebed om zowel niet rijk als niet arm te worden.

Draagt u het werk van Bijzondere Noden een warm hart toe?